Skip to main content
  • เป็นการวิเคราะห์ใบหน้าของผู้นำแต่ะละประเทศ
  • มีรูปหน้าตัวอย่างของอดีตผู้นำประเทศอเมริกา อาทิคุณโจไบเดน ,คุณโดนัลด์ ทรัมป์ และคุณบารัค โอบามา
  • มีรูปหน้าตัวอย่างของอดีตผู้นำประเทศจีน
  • ในรายการสถานีชมดาวไลฟ์สดทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) เวลา 21.00 ทางเฟสบุ้ค www.facebook.com/mongkut45
  • ดำเนินรายการโดย “อาจารย์มงกุฏ สิงหนันท์ โหรดวงขุมทรัพย์” และ พิธีกรมากความสามารถ คุณฝน กัญญาภัค 
  • ช่องทางการติดตามทุกชาแนล
  • Facebook www.facebook.com/billionface